ข่าวสารสุขภาพ

Background vector created by rawpixel.com – http://www.freepik.com

การผ่าตัดเพื่อรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated Disc Procedure)

พญ. วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์, นพ. ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มอาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ (Carpal Tunnel Syndrome)

พญ. วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์, นพ. เอกพจน์ จิตพันธ์


อาการปวดคอเรื้อรัง

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

การป้องกันโรคปวดหลัง

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์


การใช้อุปกรณ์เฝือกพยุงคอ

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์


%d bloggers like this: