บุคลากร


อาจารย์ที่ปรึกษา

นายแพทย์สวิง ปันจัยสีห์

Sawing Panjaisri, MD

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Spine Surgery

นายแพทย์อนุศักดิ์ เลียงอุดม

Anusak Liangudom, MD

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • Clinical Interest:
  • General neurosurgery
  • Neurovascular surgery
  • Skull base surgery


อาจารย์แพทย์

นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร

Kullapat Veerasarn, MD

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Epilepsy Surgery

นายแพทย์ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

Teeradej Srikijvilaikul, MD

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Epilepsy Surgery
  • Functional Neurosurgery

นายแพทย์วุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท

Wuttipong Tirakotai, MD

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Skull base Surgery
  • Neuroendoscopic Surgery

นายแพทย์ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

Teera Tangviriyapaiboon, MD

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Complex spine surgery
  • Minimal Invasive Spine Surgery

นายแพทย์ประเสริฐ เอี่ยมปรีชากุล

Prasert Iampreechakul, MD

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

 • Clinical Interest:
  • Neuroendovascular surgery
  • Spine Surgery

นายแพทย์พร นริศชาติ

Porn Narischat, MD

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Skull base surgery
  • Neuroendoscopic Surgery

นายแพทย์พงษ์วัฒน์ พลพงษ์

Pongwat Polpong, MD

นายแพทย์ชำนาญการ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Skull base Surgery
  • Neurovascular Surgery

แพทย์หญิงศรัญญา ยุทธโกวิท

Sarunya yuthagovit, MD

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Neurovascular Surgery
  • Pediatric Neurosurgery

นายแพทย์กรภัค หวังธนภัทร

Korrapakc Wangtanaphat, MD

นายแพทย์ชำนาญการ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Neuroendovascular Surgery

แพทย์หญิงวริสา วงศ์ภานุวิชญ์

Varisa  Wongbhanuwich, MD

นายแพทย์ชำนาญการ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Complex spine Surgery
  • Certified ACLS/ ATLS instructor

นายแพทย์เอกพจน์ จิตพันธ์

Ekkapot Jitpun, MD

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 • Clinical Interest:
  • General Neurosurgery
  • Peripheral Nerve Surgery
  • Surgery for pain and spasticity


แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ปีการศึกษา 2564


เลขานุการกลุ่มงาน

ศุภัสสรณ์ โพธารินทร์

ฐิติมา ศุภอุดร

%d bloggers like this: