วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาประสาทศัลยแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
  2. ให้บริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงที่มีมาตรฐานของประเทศ
  3. ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของประสาทศัลยศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านประสาทศัลยศาสตร์ของประชาชนและสังคมไทย

%d bloggers like this: