แบบฟอร์มสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

แบบการยื่นอุทธรณ์ผลการประเมิน

แบบประเมินการนำเสนอ Journal club

แบบประเมินการนำเสนอ Topic

แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน รายเดือน ฉบับปรับปรุง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์_elective

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร

แบบบันทึกการประเมินตนเองของแพทย์ประจำบ้าน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านโดยผู้ร่วมงานแผนกต่างๆ

แบบบันทึกการปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและแพทย์ประจำบ้าน

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน

แบบการขอใช้บริการขอคำปรึกษางานวิจัย

%d bloggers like this: