การป้องกันโรคปวดหลัง

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ การใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง ป้องกันการปวดหลังได้ การบริหารกล้ามเนื้อ ขณะบริหารกล้ามเนื้อไม่ควรกลั้นหายใจ สามารถทำเพิ่มได้หลายชุดต่อวัน หากมีอาการปวด ชา เพิ่มมากขึ้นให้งดท่านั้น และปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

Neurosurgery Bullet Review: Gunshot Penetrating Brain Injury

Penetrating brain injury can be classified as (Youman ed.7) low velocity (eg.knife) high velocity subsonic (<300 m/s) hypersonic (>300m/sec) Civilian VS wartime penetrating injury Projectiles with high kinetic energy eg. machine guns  direct tissue damage along the missile path cavitation  low velocity projectiles eg.handguns, knives, or nails  localized tissue damage along the trajectory  close range projectiles produce the greatest degreeContinue reading “Neurosurgery Bullet Review: Gunshot Penetrating Brain Injury”

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2562หลักสูตร 5 ปี 4 ตำแหน่งกำหนดเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภาและราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทยa.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์b.ในกรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 1 ปีแล้ว(ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี)มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ไม่มีสุขภาพหรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมด้านประสาทศัลยศาสตร์ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน แบบแสดงความจำนง (ใบสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำเนาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศนียบัตรผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์แพทยสภาContinue reading “การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562”