การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2562หลักสูตร 5 ปี 4 ตำแหน่งกำหนดเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภาและราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทยa.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์b.ในกรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 1 ปีแล้ว(ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี)มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ไม่มีสุขภาพหรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมด้านประสาทศัลยศาสตร์ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน แบบแสดงความจำนง (ใบสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำเนาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศนียบัตรผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์แพทยสภาContinue reading “การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562”