COE Spine


News and Updates


โครงการรักษ์หลัง สำนักงาน ปปช 2562

สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตร โครงการเสริมความรู้เรื่องโรคปวดหลังสำหรับประชาชน(โครงการรักษ์หลัง) นำโดยแพทย์ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศ โรคระบบประสาทไขสันหลัง พร้อมทีมสหวิชาชีพสถาบันประสาทวิทยา โดยมีนายวรวิทย์ สุขบุญ ประธานเลขาธิการป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
Source: https://web.facebook.com/PNI.Bangkok/posts/1157182421138145


%d bloggers like this: