การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562


จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2562
หลักสูตร 5 ปี 4 ตำแหน่ง
กำหนดเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 31 สิงหาคม 2561


เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน

 1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
  เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
 2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภาและราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  a.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์
  b.ในกรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ
  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก 1 ปีแล้ว
  (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์
 3. ไม่มีสุขภาพหรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมด้านประสาทศัลยศาสตร์

อกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

 1. แบบแสดงความจำนง (ใบสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 4. สำเนาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 6. ประกาศนียบัตรผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะตามเกณฑ์แพทยสภา
 7. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 3 ฉบับ (ฉบับจริง) หรือ หนังสือรับรองความประพฤติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
 9. หนังสือแนะนำตัว (Personal statement) เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ส่ง ความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 10. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและฝึกอบรม
  รางวัลและผลงานที่ได้รับ ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการและวิจัย ประสบการณ์การเรียนรู้และผ่าตัด ความสามารถพิเศษต่างๆ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น (ถ้ามี)
 11. ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (English proficiency requirement) โดยใช้ผลสอบในระยะเวลา 2 ปี ของการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ถ้ามี)
  TOEFL
  IELTS
  TU-GET
  CU-TEP

หลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยการลงคะแนนของกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน พิจารณาจาก

 1. ผลการเรียน GPA และ ผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ร้อยละ 20
 2. ทัศนคติ ร้อยละ 10
 3. คะแนนการสัมภาษณ์ ร้อยละ 40
 4. ทุนศึกษาต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัด ร้อยละ 20
 5. คะแนนการสัมภาษณ์จากแพทย์ประจำบ้าน ร้อยละ 10
 6. ผลการประเมินการเข้า elective ก่อนการสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์

กำหนดสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ 3 กันยายน 2561 (แจ้ง วัน เวลา สถานที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง)
การสัมภาษณ์ภาษาไทย
(กำหนดวันสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบ ทาง e-mail หรือโทรแจ้ง กรณีไม่ตอบรับทาง e-mail)

ข้อแนะนำจากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านฯ

ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม หรือเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน คณะกรรมการแนะนำให้ขออนุมัติเข้า Elective / Open House ณ สาขาที่จะสมัครแพทย์ประจำบ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยส่งหนังสือขออนุมัติมายังผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

วิธีสมัคร

 1. ยื่นใบสมัครที่สำนักงานกลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา
  ที่อยู่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 โทร 0-2306-9818
 2. ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS (เอกสารครบถ้วนที่ต้องยื่นในการสมัคร 1-11)
  ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  จ่าหน้าซองถึง
  กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ (ชั้น 3 ตึกรัชมงคล)
  สถาบันประสาทวิทยา
  เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพฯ 10400
  จาก ชื่อ-สกุล
  ที่อยู่ ……………………………… ที่ผู้สมัคร
  เบอร์โทร. ………………………
  (สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์)

ใบแสดงความจำนงการสมัครDownload ทางเว็บไซต์

https://prasatneurosurgery.wordpress.com/news-and-updates/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2306-9818


ข้อกำหนดในการอุทธรณ์

กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ไม่ได้รับคัดเลือก สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศผลการคัดเลือกที่กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: